Beleidsplan Stichting Zuidervermaning Westzaan

STICHTING ZUIDERVERMANING WESTZAAN

RSIN /fiscaal nummer ANBI: 8591 63 180

Contactgegevens secretariaat:

Het Ziedhuis 28, 1551 AX Westzaan

E-mail: info@zuidervermaning.nl

Telefoon: 075-6318279

Website: https://zuidervermaning.nl/

IBAN: NL69 RABO 0370 1074 54

KvK-nummer: 72585102

 

Bestuurssamenstelling:

Louisa Verra, voorzitter
Ellen Huizing, secretaris
Ati Holstvoogd, penningmeester
Marjan Heermans, bestuurslid
Fred Greven, bestuurslid
Goos de Jong, bestuurslid

Commissieleden: Klasina Oosterhuis, Marianne Buitenhuis en Goos de Jong

Aanleiding:

Aanleiding voor het oprichten van de Stichting is de verkoop van het Rijksmonument door de Stichting Oude Hollandse Kerken aan Stadsherstel Amsterdam NV. De activiteiten van de op te richten Stichting werden voor de verkoop uitgevoerd door de Commissie Zuidervermaning van de Stichting Oude Hollandse Kerken.

Doelstelling:

De Stichting heeft als doel het exploiteren van het rijksmonument, geregistreerd onder nummer 40020, te weten de voormalige doopsgezinde schuurkerk Zuidervermaning in Westzaan, waaronder bijvoorbeeld de verhuur van het gebouw voor exposities, concerten, huwelijksvoltrekkingen en rouwplechtigheden, recepties en andere bijeenkomsten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de Stichting.

Door het organiseren van activiteiten wordt het gebouw regelmatig gebruikt waardoor dit enerzijds het behoud van het gebouw dient en anderzijds de ruimte beschikbaar is voor de bewoners in de regio en het daarmee een sociale functie vervult.

Algemene activiteiten:

In samenspraak met de eigenaar blijvend en toereikend onderhoud aan het exterieur en interieur van het pand.
Verhuur van de ruimtes van het pand, op een zodanige wijze dat er sprake is van een gezonde financiƫle exploitatie, met inachtneming de gebruiksmogelijkheden van het pand.
Het bieden van onderdakfaciliteieten aan plaatselijke instellingen met cultureel-historische, respectievelijk sociaal-culturele activiteiten.
Alle andere wettige middelen.

Specifieke activiteiten:

In samenspraak met de eigenaar jaarlijkse inspectie van het exterieur en het interieur van het pand en het laten verrichten van noodzakelijk onderhoud.
Het geheel of gedeeltelijk verhuren van het pand voor exposities, concerten, huwelijksvoltrekkingen, rouwplechtigheden, recepties, Lezingen, vieringen, vergaderingen, presentaties, workshops, CD-opnamen en andere bijeenkomsten.
In een samenwerkingsverband met de Organisatie Oude Muziek, organiseren van concerten.
Het in eigen beheer organiseren van concerten, tentoonstellingen en andere voorstellingen.
Promotie van de Zuidervermaning via een website en mailberichten.
Fondswerving voor groot onderhoud.
Het onderhouden van een relatie met vrienden en donateurs van de Zuidervermaning.
Openstelling van het pand op Open Monumentendag.
Twee maal per jaar ter beschikking stellen voor het houden van kerkdiensten van de Doopsgezinde Gemeente Koog aan de Zaan-Zaandijk-Westzaan.

Beloningsplan:

De Stichting heeft geen personeel in dienst en ook de Stichting Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de Stichting.

De Stichting kent uitsluitend vrijwilligers: het bestuur, de commissieleden, een koffieploeg van ca. 10 leden, een vrijwilliger voor het schoonhouden van gebouw en omgeving en een groep van ca. 6 personen die hand- en spandiensten verricht.
Er wordt geen loon uitgekeerd, in enkele gevallen worden vergoedingen in het kader van de fiscale vrijwilligersregeling gegeven.
Daarnaast worden zonodig alleen in het kader van de doelstelling gemaakte onkosten vergoed.

Financiƫn:

De inkomsten bestaan onder andere uit:

Huurinkomsten
Recettes
Opbrengsten van verstrekte consumpties
Donaties van Vrienden van de Zuidervermaning
Subsidies van de gemeente Zaanstad en het Fonds Podiumkunsten
Bijdragen van fondsen met een specifiek doel dat ten goede komt aan het beheer van het gebouw en of aan de te organiseren activiteiten

De Stichting beheert de gelden overeenkomstig de doelstelling en voert daar een administratie van.

Veiligheid:

Bij de Stichting hebben 15 vrijwilligers de cursus AED en reanimatie gevolgd en 5 personen zijn bevoegd Bedrijfshulpverlener, die afwisselend bij de activiteiten aanwezig zijn. Het voornemen is het aantal BHV-ers uit te breiden naar 7.
Er zijn brandblusapparaten en een brandmeldinstallatie aanwezig.